Algemene voorwaarden

 

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Still Life Studio aangeboden cursussen, workshops en overige activiteiten.

Artikel 1 – Eigen risico en aansprakelijkheid 
1.1) Deelname aan de teken/schildercursussen, meditatiecursussen en ademwerk, workshops etc. is geheel voor eigen risico van de deelnemer. Still Life Studio aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor lichamelijk en/of geestelijk letsel of blessures, verband houdende met het volgen van groepscursussen, één op één sessies en/of deelname aan workshops.

Still Life Studio adviseert het volgende om het risico op een blessure of letsel te verminderen:

  • Consulteer bij twijfel over lichamelijke dan wel geestelijke gezondheid een arts en/of behandelend specialist.
  • Als je zwanger bent, een blessure hebt, of een ander lichamelijk ongemak, meldt dit altijd aan de docent vóór aanvang van de les of workshop.
  • Luister goed naar de signalen van je lichaam en handel hier zorgvuldig naar.
  • De docent heeft het recht deelname aan de cursussen af te raden of te weigeren. Uiteraard wordt met deze informatie zeer vertrouwelijk omgegaan.

1.2) Still Life Studio is niet aansprakelijk voor vermissing, verlies, verduistering, diefstal of schade, zowel direct als indirect, respectievelijk van of aan eigendommen van de cursist.
1.3) Schade, die door de cursist is veroorzaakt al dan niet opzettelijk of door onoordeelkundig gebruik toegebracht wordt aan eigendommen van Still Life Studio, dienen te worden vergoed.

Artikel 2 – Inschrijving
2.1) Aanmelden voor de cursussen gebeurt door het invullen van het inschrijfformulier op de website.
2.2) Door inschrijving verklaart de cursist zich akkoord met de algemene voorwaarden.
2.3) Na ondertekening van het inschrijfformulier is de inschrijving definitief en is de cursist verplicht tot betaling van het cursusgeld.
2.4) Still Life Studio heeft het recht zonder opgave van redenen deelname van de deelnemer aan cursussen of workshops etc. te weigeren.

Artikel 3 – Betalingen
3.1) Betaling voor een workshop is per factuur, toegezonden voordat de workshop start. De factuur dient binnen 5 dagen, uiterlijk voor aanvang van de workshop, betaald te zijn.
3.2) Wanneer een cursist zijn/haar betalingsverplichtingen niet tijdig nakomt, behoudt Still Life Studio zich het recht de cursist toegang tot de cursussen te weigeren, totdat aan de betalingsverplichting is voldaan.
3.3) Still Life Studio is verplicht de ontvangst van de eerste betaling cursusgeld te bevestigen via een email aan de cursist.
3.4) Alle prijzen van de cursussen vallen onder de 21%  BTW.

Artikel 4 – Deelname aan lessen/workshop
4.1) Aanmelden voor een cursus, workshop etc. kan alleen online via de website, dus niet telefonisch of mondeling. Gereserveerde lessen kunnen tot 24 uur worden geannuleerd.
4.2) Bij inschrijven geeft de cursist de eigen voorkeur aan voor een vast lesuur naar keuze.
4.3) De lestijden van de cursussen aan groepen staan vermeld op de website onder Agenda.
4.4) Als bij overboeking geen wijziging mogelijk is, zal via email de mogelijkheid worden aangeboden om geplaatst te worden op een wachtlijst.

Artikel 5 – Uitval lessen, afmelden lessen, restitutie gelden
5.1) Still Life Studio behoudt zich het recht voor om een geplande cursus te verzetten, als gevolg van overmacht. Er wordt een andere data ingepland, zodat de groep de gemiste les in kan halen. Er vindt geen restitutie van abonnementsgeld plaats.
5.2) Indien de cursist, zonder reden, geen gebruik maakt van het recht van deelname aan de cursussen, en geen gebruik maakt van een vervangende les, vindt er geen restitutie plaats van het cursusgeld.
5.3) Annulering van een cursus/workshop etc. kan uitsluitend schriftelijk plaatsvinden via email.
5.4) Als de cursist niet bij de cursus aanwezig kan zijn en zich tijdig via de website of de App heeft afgemeld, kan de les één keer per cursusblok ingehaald worden.
5.5) Bij ziekte van de docent wordt er naar een vervangende docent gezocht. Als dit niet mogelijk is, wordt de cursus op een later tijdstip ingehaald. Of vindt restitutie van cursusgeld plaats.

Artikel 6 – Annulering van deelname aan een workshop
6.1) Bij annulering, door de aspirant-deelnemer, tot 30 dagen voor aanvang van de startdatum van een workshop wordt de totale kostprijs terugbetaald.
6.2)Bij annulering, door de aspirant-deelnemer, tussen 30 en 10 dagen voor aanvang van een workshop wordt 25% van de totale kostprijs in rekening gebracht.
6.3)Bij annulering, door de aspirant-deelnemer, tussen 10 dagen en 1 dag voor aanvang van een workshop wordt 50% van de totaalprijs in rekening gebracht.
6.4) De deelnemer is het volledige bedrag verschuldigd bij verstek laten gaan van deelname; zie ook artikel 6.2.

Artikel 7 – Still Life Studio gesloten: vakantie en feestdagen
7.1) Still Life Studio is gesloten in de maand augustus, op officiële feestdagen en in de periode van Kerst tot en met Nieuwjaarsdag.
7.2) Over de sluitingsdagen wordt tijdig gecommuniceerd via de nieuwsbrief en de website.

Artikel 8 – Wijzigingen
8.1) Still Life Studio behoudt zich het recht voor om haar prijzen een kalendermaand voor inkrachttreding aan te passen.
8.2) Over de aanpassingen van de prijzen zal een kalendermaand voor inkrachttreding worden gecommuniceerd via de nieuwsbrief en de website.
8.3) De geldende prijzen voor de cursussen, workshops etc. staan altijd op de website.
8.4) Still Life Studio behoudt zich het recht voor de indeling van het lesrooster voor wat betreft tijd, programma en locatie een kalendermaand voor inkrachttreding te wijzigen.
8.5) Still Life Studio kan deze Algemene Voorwaarden een kalendermaand voor inkrachttreding wijzigen. De laatste versie van de Algemene Voorwaarden is altijd de geldende versie en is beschikbaar op de website, over de veranderingen worden de cursisten tijdig in kennis gesteld via email.